Ochrana osobných údajov

PREHLÁSENIE

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov postupujeme zákonným spôsobom, v súlade s platnou legislatívou, so Zákonom o ochrane osobných údajov a Nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného súhlasu. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov. Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Vita Verde s. r. o. ako prevádzkovteľa (ďalej len správca), vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR:

 1. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE
  FIRMA: Vita Verde s.r.o. ( ďalej správca)
  IČO: 47198443
  Adresa: Dolnohorská 1 B, 94901 Nitra
  Zodpovedná osoba a správca osobných údajov: Mgr.Dana Marciová, Email: info@proregen.sk

     Zapísaná v OR SR, Vložka čislo: 36098/N

2. ROZSAH A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslov spracúvame prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.proregen.sk v sekcii Kontakt, prípadne priamym mailovým dopytom alebo telefonicky. Tieto úddaje spracúvame kvôli možnosti odpovedať na dopyt zaslaný pomocou kontaktného či objednávkového formulára, emailu alebo telefonicky, plneniu zmluvy napr. dodanie tovaru a pod. a vedeniu účtovníctva.

V prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma spracúvame v prípade dohody o dodaní služby za účelom              vystavenia faktúry:Meno/názov spoločnosti, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH pracúvame iba v prípade dohody o dodaní služby za účelom vystavenia faktúry

Prístupové údaje do WordPress stránky, prípadne FTP a hostingu – iba v prípade nutnosti po vzájomnej dohode za účelom poskytnutia vopred dohodnutej služby

Za účelom zabezpečenia funkčnosti a monitorovania návštevnosti webovej stránky proregen.sk

COOKIES

Na tejto webovej stránke sa zbierajú súbory cookies, ktoré sú používané za účelom:

 • merania návštevnosti webových stránok a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • fungovanie webových stránok.

Takéto spracovanie osobných údajov – súborov cookies je možné na základe zákonného dôvodu – oprávneného záujmu spoločnosti, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu v rámci nastavení prehliadača, alebo proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku zaslaním na emailovú adresu info@proregen.sk. Námietkou sabudeme zaoberať neodkladne, najneskôr do 30 dní od doručenia. Cookies sú  uchovávanéné len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu. Po poddaní námietky voči spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno zaručiť plnú funkčnosť  webových stránok.

Cookies sú posudzované ako agregátny celok a  sú  anonymné. Identifikácia jednotlivca je možná iba pri vynaložení veľmi veľkého odborného úsilia.

Cookies zhromaždené na našej webovej stránke sú spracovávané : Google Analytics, patriace spoločnosti Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

3. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné na odoslanie kontaktného formulára a na plnenie dohody o poskytnutí služby.

Poskytnutie osobných údajov na marketinové účely a zasielanie newslettrov

Vaše osobné údaje (email a meno) v minimálnej miere využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky/faktúry. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 3 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili, prípadne môžete svoj súhlas odvolať e-mailom na info@proregenl.com.

        Fotografická dokumentácia, referencie

Iba na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

4. UCHOVANIE A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uchvávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajícich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu  nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) Po dobu, kedy je súhlas  so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú  osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

       Po uplynutí doby uchovávania  osobných  údajov správca osobné údaje vymaže

 5. PRÁVA POSKYTOVATEĽA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za podmienok  stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobnýchh údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovávania podľa čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo vznesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne. alebo  elektronicky na vyššie uvedenú adresu alebo e-mail info@proregen.sk

Ďalej  máte právo podať sťažnosť na  Úrad na  ochranu osobných údajov v prípade, že si myslíte,  že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochranu osobných údajov upravuje od 25. 5. 2018 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ako aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

7. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame a nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi.Prehlasujeme, že sme prijali  všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

V prípade akýchkoľvek otázok  týkajúcich  sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo upatnenia si  niektorého z vyššie uvedených práv nás  kontaktujte  na info@proregen.sk

8. ZÁVAREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami na ochranu osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte  zaškrtnutím súhlasu prostrednictvom internetového formuláru. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.Správca je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú  verziu podmienok  ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň vám zašle novú  verziu týchto podmienok na vašu e-mailovú adresu, ktrú ste nám poskytol/a.

Lekárska veda potvrdzuje, že veľký príjem stravy a následné priberanie skracuje života a naopak, malý príjem potravy je zdravý a dokonca život predlžuje.

Pozrite sa, čo všetko obsahuje program ProLon a ako vám pomôže na ceste za zdravším ja.

Produkt je v príprave!

Zanechajte nám svoju emailovú adresu, a my vám dáme vedieť, kedy bude produkt pripravený na dodanie.

Vo chvíli kedy bude produkt pripravený na dodanie, dáme vám rýchlo vedieť.